Zpracování osobních údajů

  Podmínky užití stránek

 • Uživatel stránek www.ceskobezdluhu.cz (dále jen Stránky) bere na vědomí účel těchto Stránek, kterým je informování o oddlužení fyzických osob a zajištění oslovení odborníků, kteří mohou uživatelům s oddlužením pomoci.
 • Uživatel bere na vědomí, že Stránky poskytují pouze orientační informace a nejsou právním poradenstvím a právní službou a jejich užití je zcela zdarma.
 • Zmocnění

 • Uživatel Stránek vyplněním svého jména a příjmení do formuláře a zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů“ udílí plnou moc Advokátní kanceláři Mgr. Ondřej Lukáš Machala, LL.M., MBA, Na dědinách 733/22, PSČ 141 00, Praha 4, IČ: 62854208 (dále jen Advokátní kancelář) k tomu, aby Advokátní kancelář provedla veškeré úkony k přípravě a podání Návrhu na povolení oddlužení.
 • Užitím Stránek a udělením plné moci se uživatel k ničemu nezavazuje a nevzniká mu žádná povinnost cokoliv hradit a může se rozhodnout nabídku advokáta odmítnout či na ni nijak nereagovat.
 • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

 • Uživatel zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů“ udílí souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách Advokátní kanceláře a o změně některých zákonů. Advokátní kancelář je tak oprávněna uživateli zasílat obchodní sdělení na email, který uživatel uvedl.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Uživatel postupem dle předchozího bodu souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů obsažených ve formuláři na Stránkách (svého jména a příjmení, emailové adresy a telefonního čísla), a to Advokátní kanceláří jako Správcem.
 • Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem možnosti komunikace a kontaktování uživatele a pro zasílání obchodních sdělení. Právním důvodem jejich zpracování je souhlas uživatele.
 • Příjemcem osobních údajů jsou odborníci, kteří mohou uživateli s oddlužením pomoci.
 • Sumarizované anonymizované údaje mohou být použity pro statistické údaje.
 • Souhlas uživatel poskytuje na dobu vyřizování své záležitosti s oddlužením, a poté na dobu jednoho roku z důvodu opětovného kontaktování uživatele. Souhlas může uživatel kdykoliv a bez jakýchkoliv podmínek a důsledků odvolat.
 • Zároveň uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv subjektu údajů – existence práva požadovat od správce informaci o zpracovávaných osobních údajích, přístup k osobním údajům, které se jej týkají, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů Advokátní kanceláří dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu – Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení smluvního poměru, pracovního poměru nebo prací.
 • Uživatel byl se všemi částmi vyplňovaného formuláře seznámen a všechny údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuje je dobrovolně.
 • Správce výslovně upozorňuje Uživatele, že veškeré dokumenty v papírové podobě zaslané Uživatelem k rukám Správce budou Správcem skartovány po převedení do elektronické podoby pro podání návrhu na povolení oddlužení k příslušnému soudu prostřednictvím právního zástupce Uživatele.
 • Souhlas

 • Přijetím těchto podmínek a používáním Stránek uživatel prohlašuje, že se s podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.